Burdasınız : Anasayfa > T > Tekke Nedir

Tekke Nedir


Sponsorlu Baglantilar

Sorunu sor hemen cevaplansin..

Yaziyla ilgili Resimler

$yazibasligitd
Tekke Nedir
Ekleyen : admin Okunma : 15249
Ekl.: 08-10-2014 Gün.: 08-10-2014

Bu Yazıda Neler Var

 • Tekke Nedir
 • Tekke Edebiyatı
 • Tekke Edebiyatının Özellikleri
 • Tekke Edebiyatı Nazım ve Nesir Türleri
 • Manzum Eserler
 • İlahi
 • Nefes
 • Nutuk
 • Deme
 • Devriye
 • Şathiye
 • Mensur Eserler
 • Fütüvvetname
 • Gazavetname
 • Menakıbname
 • Battalname
 • Tekke Edebiyatının Temsilcileri
 • Tekke Şiiri
 • Tekke Şiirinde Türler
 • Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı Sanatçıları
 • İlgili Yazılar

  01 | Tekke

  En Son Eklenenler

  08 | Yakıt Yakıt
  » Tarikattan olanlarin barindiklari, ibadet ve tören yaptiklari yer, dergâh
  » İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sigindiklari yer
  » Argo: esrar içilen üstü kapali yer

  Tekke Nedir


  Tekke, (Arapça: تكيه, tekye) Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh gibi yapılardır. Devlet-i Âliye-yi Osmâniyye döneminde tekke anlamında dergâh, âsitane sözcükleri kullanılmıştır. Bazı tarikatlarda hankâh ve âsitane yalnızca merkez tekkeye denir.

  Tekke Edebiyatı


  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı : Tasavvuf, Türklerin İslamiyet’i kabulunden sonra Anadolu’da kendini göstermiştir. Tasavvuf düşünürlerine “mutasavvıf” denir. Mutasavvıflara göre, Allah’a bilmeden O’na ulaşılamaz. Dini tasavvufi halk edebiyatı, Allah aşkı, doğruluk, nefse hakim olma, ahlak, toplum gibi konuları işler.

  Tekke Edebiyatının Özellikleri


  1) Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan'da yetişen Hoca Ahmet Yesevi'dir.
  2) Tekke Edebiyatı, Anadolu'ya 13. y.y.'dan itibaren gelişmiştir.
  3) Bu edebiyat şairleri tarikat merkezi olan tekkelerde yetişmiştir.
  4) Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
  5) Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır.
  6) Şiirlerin çoğu ezgilidir.
  7) Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular işlenmiştir.
  8) İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye, deme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
  9) Dili Aşık Edebiyatı'na göre ağır, Divan Edebiyatı'na göre sadedir.
  10) Aşık, maşuk, şarap, saki gibi mazmunlara yer verilmiştir.

  Tekke Edebiyatı Nazım ve Nesir Türleri


  Manzum Eserler


  Şiirsel özelliğe sahip, dini tasavvufi halk edebiyatı ürünleridir.

  İlahi


  Türk Halk Edebiyatı’nda din ve tasavvuf konularında, ezgiyle söylenen şiir türüdür. İlahinin özel bir biçimi yoktur. Koşma, semai biçimlerde olur. 7-8 heceli olanları genellikle dörtlüklerden, 11 ve daha çok heceli olanları ise beyitlerden oluşur.

  Nefes


  Alevi ve Bektaşi şairlerin, ayinlerde, meclislerde ezgiyle okunan, koşma biçimindeki şiirleridir.

  Nutuk


  Tarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecelerini, tarikat adâbını öğretmek için söylenmiş şiirlerdir.

  Deme


  Tükmen Alevi Bektaşilerinin, aşık tarzı halk edebiyatı nazım türü olan nefese verdiği isimdir.

  Devriye


  Özellikle Alevi-Bektaşi Edebiyatı’nda, tasavvuf düşüncesinin devir kuramını konu edinen şiirlerdir. Destan, koşma, nefes, ilahi gibi biçimlerde yazılırdı.

  Şathiye


  Tekke şairlerini,n tasavvuf konularını örtülü bir biçimde işledikleri, Tanrı’ya senli benli bir söyleyişle seslendikleri şiir türüdür. Şathiyelerde, dinsel inançlar konu edilinirken yer yer alaycı bir dil kullanılır. İlk bakışta saçma sanılan bu sözlerin, yorumlandığında tasavvufla ilgili türlü kavramlara değindiği görülür. Şeriata aykırı ya da anlamsız gibi söylenmiş şathiyeler, varlık birliği inancına bağlı türlü görüşleri yansıtır.

  Mensur Eserler


  Düz yazı (nesir) olarak yazılmış yapıtlardır.

  Fütüvvetname


  Fütüvvetle ilgili değerlendirmelerin, geleneklerin yer verildiği, fütüvvetin ilkelerini, tarihini, niteliklerini, törelerini konu edinen yapıtlara verilen addır. Bu yapıtlarda, fütüvvetlerin özellikleri açıklanır, fütüvvet yoluna girerken uyulması gereken kurallar belirtilir. Günümüze ulaşan en eski fütüvvetname, 10. yüzyılda mutasavvıf Sülemi tarafından yazılan Arapça Kitab ül-fütüvve’dir.
  Silemi, yapıtlarında, füttüvetin kurallarından, yol ve yordamından söz eder; fütüvveti uygunsuz davranışlardan kaçınmak, Tanrı’ya itaat etmek, ahlak üstünlüklerini, güzelliklerini korumak şeklinde tanımlar.

  Gazavetname


  Türk Edebiyatı’nda, savaşları konu edinen yapıtlara verilen isimdir. Gazavetname ile daha çok din düşmanları üzerine, gazilerin düzenledikleri akın ve savaşları, bu sırada gösterilen kahramanlıkları anlatan yapıtlar kastedilir. Bu kentin ya da bir kalenin alınmasını konu edinen yapıtlara “fetihname”, düşmanın yenilgisiyle biten savaşları konu edinenlere ise “zafername” denirse de, bu gibi farklılıklar daha sonra birbirine karıştırılmış ve bunların tümüne birden “gazavetname” denilmiştir.

  Menakıbname


  Menakıbnamelerde, kahramanların, din ulularının, tarikat büyüklerinin yaşamları, gösterdikleri kerametler yer alır. Kahramanlar, olağanüstü nitelikler taşır, olağanüstü işler yaparlar.

  Battalname


  Battal Gazi’nin menkıbeleşmiş hayatı üzerine kurulmuş destansal halk hikayesidir. Yapıtta, Battal Gazi’nin tarihsel kişiliği çerçevesinde oluşan menkıbelerin yanısıra, başkalarına ait kahramanlıkların Battal’a mal edilmesi ve hikâyecinin düşsel katkısı ile oluşan; böylece gerçek tarihten iyice uzaklaşan serüvenler anlatılır. Battal’ın adı çerçevesinde oluşmuş iki halk hikayesi vardır: Arapça “Z’at ül-himme” (halk ağızında Zelhimme) ile Türkçe “Battalname”.

  Tekke Edebiyatının Temsilcileri


  Yüzyıllara göre Tekke Edebiyatını en önemli temsilcileri şunlardır:
  12.yy.: Hoca Ahmet Yesevi
  13.yy.: Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli
  14.yy.: Kaygusuz Abdal
  15.yy.: Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rumi
  16.yy.: Pir Sultan Abdal
  17.yy.: Niyaz-ı Mısrî, Sinân-ı Ümmî, Hüdâi
  18.yy.: Sezai
  19.yy.: Kuddusi, Turâbi

  Tekke Şiiri


  Tekke şiiri, dini ve tasavvufi halk şiiri adı ile de anılmakta olup XI. ve XII.yy’larda tanrı aşkı ve ahiret duygularını dile getiren aşıkların yarattığı bir edebiyat türünün ürünüdür. Dini ve tasavvufi halk şiirinin en önemli ustaları Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli vb.’dir.

  Tekke Şiirinde Türler


  1- İlahi : İlahiler, tasavvuf görüş ve anlayışını anlatan bunun inceliklerini, ilahi hikmetleri ve sırları dile getiren manzumeler olup herhangi bir tarikatın izini taşımaksızın Tanrı’yı öven, Tanrı’nın büyüklüğü ve gücünü telkin eden şiirlerdir. Dini törenlerde ve dergahlarda kendine özgü bir makamla söylenir. İlahiler dörtlükler ya da beyitlerle yazılırlar. Dörtlüklerle yazılanlar genellikle 7′li, 8′li bazen de 11′li hece ölçüsü ile koşma uyak düzeninde yazılır. Beyit ile yazılanlar ise genellikle 11,14 ve 16′lı hece ölçüsü ile bazıları ise aruz ölçüsüyle yazılır.
  2- Nefes : Dini temellere bağlı aşık edebiyatı nazım şekillerinden ilahilerin Alevi-Bekteşi aşıklarınca yazılanlarına denir. Konusu genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücud, Alevi-Bektaşi ilkeleri tarikat kurallarıyla ilgilidir. Dili sade bir Türkçe olan nefesler biçim olarak koşma gibidir. Dörtlükler halinde hece ölçüsünün 7,8,11′li kalıpları ile ya da az da olsa aruzla yazılanlara rastlanmaktadır.
  3- Ayin : Mutasavvuflara has bazı hal ve hareketleri ifade etmek için ilk defa İranlılar tarafından kullanılan ayin terimi daha sonra Türk Tasavvuf Edebiyatına da geçmiş Mevlevilerin sema meclislerinde söyledikleri ilahilere verilen ad olmuştur.
  4- Tapuğ : Gülşeni tarikatında ayinler sırasında okunan şiirlere tapuğ denir.
  5- Durak : Mevlevi dışındaki tarikatların hemen hepsinde bulunan fakat genellikle Halveti Tarikatına mensup kişilerce zikrin birinci bölümünü teşkil eden Kelime-i Tevhidden sonra İsm-i Celal zikrine geçmeden önce verilen orada bir yada iki zakir tarafından her makamdan okunan, serbest olarak bestelenmiş Türkçe manzumelerdir.
  6- Cumhur : Mevlevi ve Bektaşi dergahları dışında topluca okunan ilahilere verilen addır.
  7- Hikmet: Dini ve tasavvufi halk şiirinde şairin anlayış ve sezgilerine göre din konularını işleyen şiirlere denir.
  8- Devriye : Dini ve tasavvufi halk edebiyatında devir nazariyesini işleyen şiirlerdir.
  Devriye; evrenin ve insanın Tanrı’dan çıkıp, tekrar Tanrı’ya dönmesi felsefesine göre yazılan tasavvufi şiirlerdir.
  9- Şathiye : Dini ve tasavvufi halk şiirinde genel olarak mizahi manzumelere şathiye adı verilir. Şathiyeler, mutasavvuf şairlerce söylenmiş ya da yazılmış, tasavvufi inançları dile getiren, anlaşılması yorumlanmasına bağlı şiirlerdir.
  10- Tevhid : Allah’ı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları bir arada yorumlayan manzumelere “tevhid” denir. Divan edebiyatı nazım türlerinden gazel, kaside ve mesnevi biçimlerinde kaleme alınmışlardır.
  11- Nutuk : Tekkelerde tarikat ulularının özellikle eğitici mahiyette olmak üzere söyledikleri şiirlere verilen addır.
  12- Deme : Alevi tarikatından olan tasavvuf şiirlerinin tarikatlarını ve hareketleriyle ilgili temaları işleyen, sorunlarını konu edinen şiirlerine “deme” adı verilir. Genellikle 8′li hece ölçüsüyle yazılan demeler saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir.
  13- Duvaz : Düvaz imam, düvaze, imam da denilen duvazlar On İki İmam’ı öven nefeslerdir.

  Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı Sanatçıları


  YUNUS EMRE (1249–1322)
  * Eskişehir’de doğup öldüğü söylenir.
  * Hayatı efsanelerle örülmüştür.
  * Dili sadedir.
  * Allah inancını ve insan sevgisini işler.
  * Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır. Lirik bir şairdir.
  * Şiirlerinde hem aruz hem de hece vezni kullanılmıştır.
  * İşlediği konular yönüyle evrenseldir.
  Eserleri: Divan, Risaletün Nushiye

  PİR SULTAN ABDAL (?-1560)
  * 16.yy! da yaşamış bir Bektaşi şairidir. Sivas’ın Banaz köyünde doğmuştur. Hızır Paşa tarafından Sivas’ta öldürülmüştür.
  * Tasavvuf, tabiat, aşk ve halkın gerçek yaşayışıyla ilgili konular işler.
  * Divan edebiyatında etkilenmemiştir. Dili sadedir.

  HACI BEKTAŞ-I VELİ (1209-1270)
  13.yy’da yaşamıştır, Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur. A.Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya gelmiştir.
  Bilinen en önemli eseri ‘’Makalat’’tır. Sohbetler sözler anlamına gelir. Hz Adem’in yaratılışı, Şeytan ve Şeytani işler, Allah’ın birliği gibi konuları ele almıştır.


  En Cok Okunan Yazilar

  05 | Paragraf Paragraf
  
  Bi soru sor